Prawo nieruchomości

  • wszechstronne badanie stanu prawnego nieruchomości;
  • czynności związane ze sprzedażą i kupnem nieruchomości – zobowiązanie strony umowy przedwstępnej do złożenia oświadczenia o zawarciu umowy przyrzeczonej
  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (służebności przesyłu)
  • umowy najmu i dzierżawy nieruchomości
  • darowizny i ich odwołanie.Dokonana darowizna może zostać odwołana w szczególnych przypadkach. Adwokat udziela porad prawnych w zakresie możliwości i sposobu odwołania darowizny, a także przygotowuje pisma procesowe i reprezentuje strony w procesie sądowym, którego przedmiotem jest potwierdzenie przez sąd skutecznego odwołania darowizny i zobowiązanie pozwanego do zwrotnego przeniesienia własności podarowanej mu rzeczy (w praktyce najczęściej jest to nieruchomość).
  • Zniesienie współwłasności nieruchomości (nakłady na nieruchomość).Wspólnie przysługujące prawo własności często bywa przyczyną konfliktów: właściciele nie są w stanie jednomyślnie zarządzać wspólną rzeczą. Taki stan pojawia się najczęściej w sytuacji współwłasności nieruchomości. Rozwiązaniem problemu jest zniesienie współwłasności poprzez podział fizyczny, wydzielenie lokali, przyznanie całości niektórym współwłaścicielom w zamian za spłatę pozostałych, wreszcie – poprzez sprzedaż wspólnej rzeczy i podział uzyskanej ceny. Adwokat udziela porad prawnych w zakresie możliwości i sposobu zniesienia współwłasności, oferuje pomoc przy przygotowaniu dokumentów i załatwieniu sprawy u notariusza (przy zgodności współwłaścicieli co do sposobu zniesienia współwłasności) oraz sporządza stosowne wnioski i reprezentuje stronę w postępowaniu sądowym.
  • zmiany wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste
  • zasiedzenie Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości: przygotowanie sprawy w zakresie dowodowym oraz prowadzenie sprawy przed sądem i wpis własności do księgi wieczystej. Oferta w zakresie służebności dotyczy zarówno spraw spornych – obejmuje reprezentację w procesie, jak i spraw, w których służebność ustanawiana jest dobrowolnie. Klient otrzymuje wówczas poradę w prawną dotyczącą korzystnych dla niego zapisów w treści służebności, pomoc w przygotowania koniecznych dokumentów i załatwieniu sprawy u notariusza.
  • wpis do księgi wieczystej
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z różnego rodzaju problemami: windykacji zaliczek od właścicieli lokali, podejmowania uchwał i żądania ich uchylenia przez niezadowolonych członków wspólnoty, zawierania umów dotyczących nieruchomości wspólnej, administracji nieruchomością wspólną, a także problemami z zakresu prawa budowlanego (przebudowy, remonty i termomodernizacje) i administracyjnego (różnego rodzaju pozwolenia i decyzje wydawane przez organy nadzoru). Oferta obejmuje kompleksową obsługę prawną wspólnot w wyżej wymienionych sprawach.

Spółdzielnie

Oferta obejmuje kompleksową obsługę prawną spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych, obejmującą zarówno udzielanie porad, audyt i przygotowanie umów, prowadzenie spraw pomiędzy spółdzielnią, a jej członkami, przygotowanie uchwał, udział adwokata w zgromadzeniach członków spółdzielni oraz w posiedzeniach rady nadzorczej.

Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: dabrowska@kancelaria-gd.pl