Jeżeli dłużnik zmarł w trakcie postępowania egzekucyjnego, to organ egzekucyjny (np. komornik) z urzędu zawiesi postępowanie egzekucyjne, do czasu ustalenia kręgu spadkobierców i wstąpienia ich do postępowania w miejsce zmarłego dłużnika. Należy jednak wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy...