PRAWO CYWILNE

Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje na zlecenie Klientów umowy, pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentuje Klientów w postępowaniu przed sądami. Usługi w tym zakresie obejmują:

Prawo zobowiązań:
– analiza, negocjacje, przygotowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów w obrocie handlowym i o świadczenie usług, umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło,  umowy o roboty budowlane,  umów dotyczących sprzedaży specjalistycznych maszyn przemysłowych i linii produkcyjnych, związanych z korzystaniem z rzeczy – umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, o pośrednictwo handlowe – umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych, dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (m.in. umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe), regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny, umów franchisingowych, a także innych umów nienazwanych,
– postępowania sądowe w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
– obrona Klienta przed bezpodstawnymi roszczeniami o zapłatę,
– windykacja należności,
– pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego,

Prawo rzeczowe
Prowadzenie postępowań w zakresie:
– zasiedzenia,
– ochrony posiadania,
– ochrony własności,
– zniesienia współwłasności,
– ustanowienia służebności
– eksmisji
– wyegzekwowania należności z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy